Konkursy

KONKURS JAK GŁĘBOKO WYWIERCILIŚMY ?

NARZEDZIOHOLICY!

W środę 24 sierpnia 2022r. ruszamy ze specjalnym konkursem: ILE WYWIERCILIŚMY !
Wspólnie z MILWAUKEE Polska zapraszamy Was serdecznie do aktywności i wzięcia udziału.

NAGRODA GŁÓWNA :

Wiertarko-wkrętarka udarowa M18 FPD2-402C FUEL MILWAUKEE 4933464561

NAGRODY ZA 2 i 3 MIEJSCE :

Zestaw gadżetów: bidon metalowy, koszulka, smycz i ołówek.

CO TRZEBA ZROBIĆ :

Aby wziąć udział należy opublikować pod konkursowym postem  szacunkową głębokość odpowiadającą na pytanie jak głęboko został wywiercony otwór przy użyciu narzędzi MILWAUKEE. Wygrywa najlepszy i najszybszy strzał. Drugie i trzecie miejsce zajmą Uczestnicy, którzy jako drudzy i trzeci w kolejności oszacowali najbliżej prawidłowego wyniku. W przypadku takiego samego typu decyduje kolejność publikacji.

DO KIEDY :

Swoje typy możecie publikować od 24 sierpnia 2022 godz. 15 do 9 września 2022 do godz. 23.59

Rozwiązanie konkursu – 10 września  2022 i wszystko będzie jasne! ( SOBOTA ) 

ZADAJCIE SOBIE TO PYTANIE : JAK GŁĘBOKO WYWIERCILIŚMY ? 

REGULAMIN KONKURSU

JAK GŁĘBOKO WYWIERCILIŚMY

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs „JAK GŁĘBOKO WYWIERCILIŚMY ” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).

2. „Organizator” – organizator Konkursu, EXPO AMG Jakub Gosk, ul. Chrobrego 40/73, 02-479 Warszawa

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który zostanie wytypowany zgodnie z § 3 Regulaminu.

5. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony na Facebooku: https://www.facebook.com/narzedzioholicy

2. Konkurs trwa od 24 sierpnia 2022 roku, od godziny 15:00 do 9 września  2022 roku do godziny 23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. Przystąpienie do Konkursu poprzez czynności oznaczone w § 3 ust. 2 oznacza, że Uczestnik Konkursu, akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania.  Konkurs obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy uczestnik spełnia wymagania regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 3. W tym celu należy umożliwić weryfikacje polubienia ww. stron www. W przypadku braku możliwości stwierdzenia czy uczestnik spełnia wymagania, uznaje się negatywny wynik.

5. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach 24 sierpnia  2022 roku, od godziny 15:00 do 9 września 2022 roku do godziny 23:59.

2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w konkursie powinien zamieścić szacunkową głębokość odpowiadającą na pytanie jak głęboko został wywiercony otwór przy użyciu narzędzi MILWAUKEE. Konkursowy post udostępniony będzie na profilu : https://www.facebook.com/narzedzioholicy

§ 4. Nagroda

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa dwuosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora – portalu narzedzioholicy.pl oraz przedstawiciele MILWAUKEE Polska. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.

2. W Konkursie nagrodzonych zostanie trzech uczestników.

3. Zwycięzcą konkursu będzie Uczestnik – autor najdokładniejszego szacunku wywierconego otworu. Drugie i trzecie miejsce zajmą Uczestnicy, którzy jako drudzy i trzeci w kolejności oszacowali najbliżej prawidłowego wyniku. W przypadku takiego samego typu decyduje kolejność publikacji.

a) 4. Nagrodami w Konkursie są:

NAGRODA GŁÓWNA: Wiertarko – Wkrętarka Milwaukee M18 FPD2-402C 4933464561

b) NAGRODA dla 2 MIEJSCA i 3 MIEJSCA : Zestaw gadżetów: (bidon metalowy, koszulka, smycz i ołówek) 

4. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu https://www.facebook.com/ oraz postu ogłaszającego wynik konkursu na portalu Facebook. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook w formie prywatnej wiadomości, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników, na potrzeby przesłania do Organizatora danych koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, nagroda przepada. Wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.

5. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora, na jego koszt do Uczestników w terminie 30 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.

7. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

8. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

1. Oprócz przypadków opisanych powyżej Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu współadministrowanie są przez: EXPO AMG Jakub Gosk, ul. Chrobrego 40/73, 02-479 Warszawa

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, a Zwycięzców również w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.

5. Przetwarzane są dane osobowe Uczestnika obejmujące: imię, nazwisko, a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo adres zamieszkania oraz numer telefonu.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie i zawarcia umowy, a także w celu otrzymania nagrody.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. wniesienia sprzeciwu,

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Administratorem oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących umowy oraz rozliczeń.

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na profilu Organizatora w serwisie Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny komunikat.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

Tagi: