Konkursy

KONKURS: POKAŻ CO ZROBISZ JAK WYGRASZ !

NARZEDZIOHOLICY!

Dziś ruszamy ze specjalnym konkursem:
POKAŻ CO ZROBISZ JAK WYGRASZ ?

Wspólnie z LŁ zapraszamy Was serdecznie do aktywności i wzięcia udziału.

NAGRODA GŁÓWNA :

Zestaw narzędzi Scheppach w walizce TB150, 101 elementów.

NAGRODA dla 2 MIEJSCA :

Zestaw – wkrętak z grzechotką Enegonic K-BOX Felo

NAGRODA dla 3 MIEJSCA :

Zestaw – wkrętak z grzechotką Enegonic K-BOX Felo

CO TRZEBA ZROBIĆ :

Aby wziąć udział należy opublikować pod konkursowym postem zdjęcie lub film odpowiadające na pytanie co wykonacie przy użyciu narzędzi znajdujących się w zestawie narzędzi w walizce –  Scheppach TB150,  będącym nagrodą główną konkursu.

DO KIEDY :

Zdjęcia lub filmy możecie publikować od 7 stycznia 2023 do 20 stycznia 2023 do godz. 23.59 (PIĄTEK )

Rozwiązanie konkursu – 21 stycznia  2023 i wszystko będzie jasne! ( SOBOTA ) 

Spośród opublikowanych materiałów Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele portalu narzedzioholicy.pl oraz przedstawiciele LŁ dokona wyboru zwycięzców.

POCHWALCIE SIĘ SWOIMI POMYSŁAMI !  

ZAPRASZAMY DO ZABAWY !

REGULAMIN KONURSU :

REGULAMIN KONKURSU

POKAŻ CO ZROBISZ JAK WYGRASZ

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs „POKAŻ CO ZROBISZ JAK WYGRASZ” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).

2. „Organizator” – organizator Konkursu, EXPO AMG Jakub Gosk, ul. Chrobrego 40/73, 02-479 Warszawa

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który zostanie wytypowany zgodnie z § 3 Regulaminu.

5. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony na Facebooku: https://www.facebook.com/narzedzioholicy

2. Konkurs trwa od 7 stycznia  2023 roku, od godziny 13:00 do 20 stycznia 2023 roku do godziny 23:59 i też w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia. Przystąpienie do Konkursu poprzez czynności oznaczone w § 3 ust. 2 oznacza, że Uczestnik Konkursu, akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy uczestnik spełnia wymagania regulaminu o którym mowa w § 2 ust. 3. W tym celu należy umożliwić weryfikacje polubienia ww. stron www. W przypadku braku możliwości stwierdzenia czy uczestnik spełnia wymagania, uznaje się negatywny wynik.

5. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniach 7 stycznia 2023 roku, od godziny 13:00 do 20 stycznia 2023 roku do godziny 23:59.

2. Uczestnik w powyższym okresie – celem wzięcia udziału w Konkursie  powinien zamieścić zdjęcie pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/narzedzioholicy odpowiadające na pytanie co by  wykonał przy użyciu nagrody głównej – zestawu narzędzi marki Scheppach. Opublikowane zdjęcie musi zawierać krótki opis dotyczący zakresu wykonanych prac.

§ 4. Nagroda

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora – portalu narzedzioholicy.pl oraz przedstawiciele LŁ. Komisja konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.

2. W Konkursie nagrodzonych zostanie trzech uczestników.

3. Zwycięzcą konkursu będzie Uczestnik – autor najciekawszego zdjęcia z opisem, którego wytypuje Komisja Konkursowa. Drugie i trzecie miejsce zajmą Uczestnicy, którzy jako drudzy i trzeci w kolejności znajdą uznanie w ocenie Komisji Konkursowej.

4. Nagrodami w Konkursie są:

NAGRODA GŁÓWNA :

Zestaw narzędzi Scheppach w walizce TB150, 101 elementów.

NAGRODA dla 2 MIEJSCA :

Zestaw – wkrętak z grzechotką Enegonic K-BOX Felo

NAGRODA dla 3 MIEJSCA :

Zestaw – wkrętak z grzechotką Enegonic K-BOX Felo

4. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu https://www.facebook.com/ oraz postu ogłaszającego wynik konkursu na portalu Facebook. Uczestnik powinien podjąć kontakt z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook w formie prywatnej wiadomości, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników, na potrzeby przesłania do Organizatora danych koniecznych do przesłania Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, nagroda przepada. Wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio niniejszą procedurę.

5. Nagrody zostaną przesłanę przez Organizatora, na jego koszt do Uczestników w terminie 30 dni od dnia otrzymania jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.

7. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

8. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, to do tych Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w konkursie

1. Oprócz przypadków opisanych powyżej Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w ramach Konkursu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do usuwania komentarzy godzących w prawa i wolności innych osób, działających na szkodę innych osób lub Organizatora, zawierających treści obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Komentarz taki nie bierze udziału w Konkursie.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestników pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Konkursu w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu współadministrowanie są przez: EXPO AMG Jakub Gosk, ul. Chrobrego 40/73, 02-479 Warszawa

3. Współadministrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, a Zwycięzców również w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.

5. Przetwarzane są dane osobowe Uczestnika obejmujące: imię, nazwisko, a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo adres zamieszkania oraz numer telefonu.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie i zawarcia umowy, a także w celu otrzymania nagrody.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a. sprostowania danych,

b. usunięcia danych,

c. ograniczenia przetwarzania danych,

d. wniesienia sprzeciwu,

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Administratorem oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących umowy oraz rozliczeń.

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na profilu Organizatora w serwisie Facebook. W przypadku zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny komunikat.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

Tagi: , ,